Logo 1%

Przekaż 1% naszej organizacji

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popularna encyklopedia tyflologiczna Stanisława Kotowskiego


Encyklopedia napisana jest prostym językiem bez nadmiaru specjalistycznych określeń. Jest więc łatwo dostępna dla czytelników bez wykształcenia tyflologicznego. 
Encyklopedia składa się z osiemnastu działów i kilkudziesięciu poddziałów. Zawiera ponad 1300 haseł. Do osób niewidomych i słabowidzących odnosi się wszystko, co dotyczy człowieka, jego funkcjonowania jako organizmu żywego i funkcjonowania w środowisku. Zagadnieniom tym poświęcony jest dział 1. Funkcjonowanie człowieka w środowisku, który składa się z czterech poddziałów: 
1.1. Złożona natura człowieka 
1.2. Narządy i układy człowieka
1.3. Zmysły człowieka i określenia pokrewne 
1.4. Psychika człowieka jako zespół mechanizmów przystosowania się do przyrodniczych i społecznych warunków życia. 
Osoba niewidoma lub słabowidząca jest osobą niepełnosprawną, dlatego wszystko, co odnosi się do osób niepełnosprawnych dotyczy jej również. Zagadnieniom niepełnosprawności poświęcony jest dział 2. Niepełnosprawność w rozumieniu prawnym i potocznym oraz osoby niepełnosprawne, ich uprawnienia, instytucje i organizacje pozarządowe. Dział ten składa się z pięciu poddziałów. 
Pozostałe działy i poddziały zostały poświęcone różnym zagadnieniom wiążącym się z utratą lub osłabieniem wzroku. Wykaz działów i poddziałów zawiera spis treści zamieszczony na stronie 3.
Z Encyklopedii korzystać mogą z łatwością rodzice niewidomych i słabowidzących dzieci, członkowie rodzin osób z uszkodzonym wzrokiem, działacze społeczni i wolontariusze pracujący w tym środowisku, instruktorzy rehabilitacji, zwłaszcza ci, którzy kwalifikacje instruktorskie zdobyli na krótkich kursach, oraz osoby niewidome, słabowidzące, ociemniałe i nowo ociemniałe. 
Encyklopedia została tak pomyślana, żeby można było korzystać z niej również jak z podręcznika. Wówczas można dosyć wyczerpująco zapoznać się z poszczególnymi zagadnieniami, którym poświęcone są działy i poddziały. Korzystając z Encyklopedii w celu poznania określonego hasła, można uzupełnić konkretną wiedzę.
Na stronie 12 znajduje się informacja pt. Jak korzystać z "Popularnej encyklopedii tyflologicznej", która ułatwi posługiwanie się Encyklopedią. 
Na końcu Encyklopedii znajduje się alfabetyczny spis haseł, który rozpoczyna się na stronie 865. 
Powyższe uwagi dotyczą wersji papierowej Encyklopedii. Korzystanie z wersji elektronicznej wymaga kilku dodatkowych informacji. 
Encyklopedię na naszym portalu zamieściliśmy w formacie DAISY i docx.
Mamy nadzieję, że różne formaty i dwa sposoby korzystania z Encyklopedii ułatwią zapoznawanie się z jej treścią naszym Czytelnikom.

Linki do pobrania encyklopedii:

Wersja DAISY (tylko tekst bez audio)

Wersja docx