Logo 1%

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

Brutto czy netto?

        
Do naszej Fundacji zwrócił się pan J.D. z problemem dotyczącym zwrotu nienależnie pobranej części renty. Twierdził, że otrzymał kwotę netto, a musi zwrócić kwotę brutto, czyli dwa razy zapłacić podatek od tego samego dochodu. Pan J.D. uważa, że jest to niesprawiedliwe. 
Nie potrafiliśmy rozwikłać tego problemu. Zwróciliśmy się więc o pomoc do Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów „Nowotnik Lipski Szafrański” Spółka partnerska, która po wymianie korespondencji z ZUS-em uzyskała, jak się wydaje, satysfakcjonujące wyjaśnienie sprawy. Ponieważ tematem mogą być zainteresowani również inni niewidomi i słabowidzący, a nie tylko pan J.D., zamieszczamy ją na naszej stronie. 
    
W odpowiedzi na zadane pytanie, w interesującej nas sprawie, konsultant Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS – Pani Ewa Makuch podała następujące informacje: 

"Zgodnie z ustawą podatek dochodowy od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 r. jeżeli podatnik dokonał zwrotu nienależnie pobranych emerytur i rent lub zasiłków z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych, rent socjalnych, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, otrzymanych bezpośrednio z tego organu, a obowiązek poboru zaliczek przez ten organ trwa - organ rentowy odejmuje od dochodu kwoty zwrotów dokonanych w roku podatkowym przy ustalaniu wysokości zaliczek oraz w rocznym obliczeniu dochodu, zamieszczając na tym rozliczeniu odpowiednie informacje". 

Odpowiedź taka nie była dla nas satysfakcjonująca, dlatego wystąpiliśmy o jej uszczegółowienie i dokładniejsze wyjaśnienie. Napisaliśmy: 

"Pragniemy wskazać, że powyższa informacja stanowi dosłowny cytat z art. 34 ust. 10 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie dopowiada w sposób wyczerpujący na zadane pytanie. W sytuacjach, gdy przepisy ustaw podatkowych lub ustaw dotyczących ubezpieczenia społecznego są niejasne lub nieprecyzyjne, należałoby wnioskowaną informację przekazać w sposób przystępny i jak najbardziej zrozumiały, nie ograniczając się jedynie do podania przepisów ustawy. Wobec powyższego prosimy o szczegółową odpowiedź na przedstawione w poniższych punktach pytania: 

1. Czy w sytuacji, gdy w 2012 roku świadczeniobiorca przekroczył limit dochodu w wysokości 70% (ale nie przekroczył 130%), ZUS automatycznie dokonuje potrącenia świadczenia w roku 2013 w następnych miesiącach o kwotę zmniejszenia wynikającą z ustawy? 

2. Czy w związku z tym, nie ma konieczności zwrotu do ZUS nienależnie pobranych świadczeń, jeśli dochód mieścił się w widełkach powyżej 70% poniżej 130%? 

3. Czy świadczeniobiorca, który wskutek przekroczenia limitu dochodów 130% w roku 2012, zwrócił w roku 2013 kwotę brutto (mimo iż otrzymał z ZUS kwotę netto) będzie miał pomniejszony dochód w roku 2013 o kwotę dokonanego zwrotu brutto automatycznie przez ZUS? 

4. Gdzie będzie to uwidocznione (czy ZUS wydaje w tej sprawie decyzję, czy też wskazuje to w deklaracji PIT 40)? 
5. Jeśli odpowiedź na pytanie z pkt 3 jest twierdząca, to czy ZUS dokona korekty dochodu w ramach bieżących świadczeń, wypłacanych w roku 2013, czy też korekty dochodu będzie musiał dokonać świadczeniobiorca w rozliczeniu rocznym za rok 2013? 

6. Czy dokonując korekty dochodu, wskutek dokonanych zwrotów, ZUS pomniejszy również bieżące składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwoty wpłacone wcześniej, czy też świadczeniobiorca powinien wykonać te czynności samodzielnie (a jeśli tak, to w jaki sposób)? 

Będziemy wdzięczni za konkretną odpowiedź na poszczególne pytania". 

    W odpowiedzi Kancelaria otrzymała z ZUS następujące wyjaśnienia: 

"1. Kwotę przekroczenia przychodów deklaruje świadczeniobiorca na druku Rw-73 - oświadczenie emeryta-rencisty. ZUS nie pomniejsza świadczenia o kwotę maksymalnego zmniejszenia z urzędu. 

2. Jeżeli świadczeniobiorca nie powiadomił na druku Rw-73 o przekroczeniu 70 proc. przychodu, ZUS ustali nadpłatę nienależnie pobranego świadczenia, gdy świadczeniobiorca nie dokona zwrotu świadczenia zgodnie z decyzją w terminie 1 miesiąca ZUS będzie dokonywał potrąceń ze świadczenia. 

3. Jeżeli pobiera świadczenie i dokona wpłaty za rok poprzedni to w roku 2013 podstawa opodatkowania będzie pomniejszona o kwotę dokonanej wpłaty na bieżąco do czasu spłaty różnicy między kwotami brutto do netto. 

4. PIT za 2013 r. będzie wydany z podstawą pomniejszoną o dokonaną wpłatę brutto. 

5. Podstawa opodatkowania będzie pomniejszona o dokonaną wpłatę. 

6. ZUS na bieżąco dokonuje korekty potrąceń składek na ubezpieczenie zdrowotne".

Powyższe wyjaśnienia podpisała 
Ewa Makuch 
Starszy konsultant Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS 
tel.: 801-400-987, 22-560-16-00 
 
Zarząd Fundacji KLUCZ serdecznie dziękuje prawnikom z Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów „Nowotnik Lipski Szafrański” Sp.p. za zajęcie się zgłoszoną sprawą i za dogłębne jej wyjaśnienie.

Fundacja KLUCZ, 02-493 Warszawa, ul. Krańcowa 23/27
e-mail:
Pełne dane kontaktowe